DanaFord

danaford

CHƯƠNG TRÌNH ROADSHOW FORD 2023

𝑫𝑨𝑵𝑨 𝗙𝗢𝗥𝗗 - 𝗖𝗛𝗨̛𝗢̛𝗡𝗚 𝗧𝗥𝗜̀𝗡𝗛 𝐑𝐎𝐀𝐃𝐒𝐇𝐎𝐖 𝟐𝟎𝟐𝟑"🎉
💯 𝑲𝒉𝒂́𝒎 𝒑𝒉𝒂́ 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 𝒙𝒆 đ𝒂́𝒏𝒈 𝒎𝒐̛ 𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒌𝒉𝒂̉ 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒉𝒂̣𝒏!
🔥 Đ𝒐́𝒏 𝒄𝒉𝒂̀𝒐 𝒔𝒖̛̣ 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒏 𝐑𝐎𝐀𝐃𝐒𝐇𝐎𝐖 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 10/𝟬6/𝟮𝟬𝟮𝟯 , 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 đ𝒂̣̆𝒄 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒐̂̉ 𝒄𝒉𝒖̛́𝒄 𝒕𝒂̣𝒊 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒂̂𝒎 𝒗𝒂̆𝒏 𝒉𝒐́𝒂 𝒕𝒊̉𝒏𝒉 𝑸𝒖𝒂̉𝒏𝒈 𝑻𝒓𝒊̣. 𝑻𝒂̣𝒊 đ𝒂̂𝒚, 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒔𝒆̃ 𝒎𝒂𝒏𝒈 đ𝒆̂́𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒃𝒂̣𝒏 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒗𝒆̂̀ 𝒅𝒐̀𝒏𝒈 𝒙𝒆 đ𝒂̆̉𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒗𝒂̀ đ𝒂̆̉𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝐅𝐨𝐫𝐝 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦.
☘ 𝑪𝒐̀𝒏 𝒈𝒊̀ 𝒉𝒖̛́𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐̛̉𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒉𝒖́ 𝒗𝒊̣ 𝒉𝒐̛𝒏 𝒌𝒉𝒊 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒄𝒉𝒊𝒆̂𝒎 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̃𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒍𝒂́𝒊 𝒕𝒉𝒖̛̉ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 𝒙𝒆 𝗙𝗼𝗿𝗱 𝗧𝗵𝗲̂́ 𝗵𝗲̣̂ 𝗠𝗼̛́𝗶 𝒎𝒂̣𝒏𝒉 𝒎𝒆̃, đ𝒂̂̀𝒚 𝒂̆́𝒑 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒆̣̂. 𝑲𝒉𝒂́𝒎 𝒑𝒉𝒂́ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒖𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒂̣𝒚 𝒕𝒉𝒖̛̉ 𝒛𝒊𝒄𝒛𝒂𝒄, 𝒈𝒂̣̂𝒑 𝒈𝒉𝒆̂̀𝒏𝒉 ... 𝒑𝒉𝒐̂ 𝒅𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒎𝒂̣𝒏𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝒕𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒅𝒐̀𝒏𝒈 𝒙𝒆 𝗙𝗼𝗿𝗱.
🔥 𝑪𝒉𝒖̛𝒂 𝒉𝒆̂́𝒕, 2 𝒑𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒃𝒂̉𝒏 𝗥𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿 𝗥𝗮𝗽𝘁𝗼𝗿 𝘃𝗮̀ 𝗘𝘃𝗲𝗿𝗲𝘀𝘁 𝗪𝗶𝗹𝗱𝘁𝗿𝗮𝗸 𝒉𝒐𝒕 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒒𝒖𝒂 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒓𝒖̛𝒏𝒈 𝒃𝒂̀𝒚 𝒏𝒈𝒂𝒚 𝒕𝒂̣𝒊 𝒔𝒖̛̣ 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒏.
🎁 𝑵𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒒𝒖𝒂̀ 𝒉𝒂̂́𝒑 𝒅𝒂̂̃𝒏 𝒕𝒖̛̀ 𝗙𝗼𝗿𝗱 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗡𝗮𝗺 & 𝑫𝑨𝑵𝑨 𝗙𝗼𝗿𝗱 𝒅𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒂̂́𝒕 𝒄𝒂̉ 𝒄𝒂́𝒄 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 đ𝒂̆𝒏𝒈 𝒌𝒚́ 𝒍𝒂́𝒊 𝒕𝒉𝒖̛̉.
🎁 𝑩𝒐̂́𝒄 𝒕𝒉𝒂̆𝒎 𝒕𝒓𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝗽𝗵𝗮̂̀𝗻 𝗾𝘂𝗮̀ 𝗴𝗶𝗮́ 𝘁𝗿𝗶̣.
-----
☎️Hotline kinh doanh: 0799.646.555
☎️Hotline dịch vụ: 02363.646.888
🏢 56 Điện Biên Phủ, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng.
📩 danaford@danaford.com.vn

Liên Hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kì thắc mắc nào.

Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ liên lạc lại với chỉ sau ít phút !